THE ORIKI OF ÌJÈBÚ-JÈSÀ

Spread the love

Omo Onijebu Egboro

Omo Egboroganluda

Omo Awure fase barun

Omo Asure fasenmenren tede

Omo Otaforijeja lagboja, ona ni mo ko Omo Onijebu

Omo Egburu ko yake; Egburu ya ginrin, ori bi eni bake, somiye

Omo OIuIe oo ekute yan an na

Omo Arugbinrn ao bodide

Omo Omoladan leku lelele oja

Omo Omoladan leku lelele Agboja, I an mu Moladan dagboja, agba Ijebu poju, rogo, won bu sekun, won pelemere, won ni ko nije ki a ri opo aye laje

Omoladan lapere Obinrin Oloja Abomu puru bi ile otoporo

Omo Afileke soge irun nita Ulode Ijasin fade Ufe

Omo Arikeragbe atusa ponmi lulese

Omo Onijebu Egboro

Oje a bati teni pipa, ti a teni pipa lagboja omoki seni a tun lomo se Ian ni K’agan la sun ni pakiti, k’eni bimo la sun lupa omi

Onijebu Omo Oyeayo

Omo Oloja o koja omi k’ofoja ogbomi nuse

Omo Oloja o koja omi tilu le koko

Omo Onijebu kole owo firoko yorirete

Omo Adipe fajoji jokekan

Omo adipe Oye f’enitirije

Omo Onijebu Ero-wo-tiru

Omo Onijebu ajoji lorira.

Omo Onijebu Ajoji ko wese

Ajoji o wese libe, Omo ko d’eni ebo.

Omo mora-mora to ra ugba eniyan lorijo

Omo Alagada kekeke igbi-oro Agada poyi ka ladodo o mo koro to nile ajobu

Omo asinrun lori enu, t’eru ba ku, aa tun sowo omirin

Omo Onile ibi an i gboku agbo jorojoro wo koju a ro omo oloririn koro bi ubo

Onijebu ya sule oni njokan, ogbogba okun gbe ko ba ya sule oni leremeji are a deni

Omo aralere ude k’edo eran ma1u si loke Atiba

Loye lo l’atiba; Onijebu lo Lagudu

Omo a rojigbogbo ude silekun odo Agudu l’Egboro

Akun Omo Ateniwijo

Omo Uroko to f’apakan mi sero, ko f’apakan mi so rubu ude

Omo Uroko ko gbojo odun, gbaja aso funfun l’Egboro

Omo Onijebu Egboro nibi Ogun gbedo de

Ibi Onibinuoni rosoo yun, ke rin riorio bo

Ibi OIniferanoni fudira1e, ke gbujigbura, kedomiye oni

Ijebu ogun, Ilesa ogbon k’ogun sa mara m’ogbon lara

Ian kegbon mogun, ian k’aburo mogbon ni ian se pin lodo Larao l’oke Atiba

Omo Olularahan rahan Owa danii pa ki Ijebu-Jesa ma mo

Omo Egboroganluda, Omo Ajobi Omo Ajobu

Omo Ajosa Omo Ajoda igbi ouro

Omo Ologbagbara-akun sorun l’oyin, l’Egboro Atiba

Omo Alade s’orisa loju kudukudu Ke jek’Ebora simi l’oke Atiba

Omo Arugbabowo lita ulode

Omo-afegelponmi terunalorun loke Atiba

Omo-afoofifogorun bi onigakaba, Ugbakeji Ela-Ururun-ungbe

Omo Oyeayo

Omo-arakatampo peiye lagbe-egan

Omo-Ogiriweranmole di pelebe lu

Omo Adade jinwinni f’urere-Okin yorire

Inleeo

Source:
50 Years of Ijebu-Jesa Social Club (IJSC) in IJebu-Jesa History.

A 50th Anniversary Publication of IJSC

Edited By: Professor Akin ‘Femi Fajola & Dele Ogunyemi

First Published 2005